”Vänd på pyramiden” – Sjukhusläkaren

”På vilket sätt är det radikalt mot hur vi arbetat tidigare? Jo, man kan säga att vi river pyramiden – eller vänder på den. I stället för att alltid peka med hela handen från högsta nivån i styrkedjan innebär det att man måste bli bättre på att lyssna på verksamheten och framför allt på de som arbetar i kärnuppdraget”, skriver Louise Bringselius, organisationsforskare och tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen, om tillitsbaserad styrning och ledning.
— Läs på www.sjukhuslakaren.se/vand-pa-pyramiden/

Organisera för en digital skola | Hem

https://www.gleerups.se/kompetensutveckling/kompetensutveckling-skolutveckling-och-ledarskap/organisera-for-en-digital-skola-p51100661

Beslut om fjärr eller distans undervisning för åk 7-9. Nu är det viktigt att du i allt detta arbete analyserar skolans digitala strategi.
Är lärarna förberedda?
Har ni alla strukturer på plats?
Har ni optimerat ert arbete?
Varför inte?

Hör av dig om du har frågor eller funderingar så ställer jag upp att stödja er i er process!

organiseraförendigitalskola #gleerups #oxievångsskolan #tankiarfrånenrektor


Rektor är en viktig nyckel för framgångsrik skolutveckling. Det är också rektor som har möjlighet att skapa utrymme för systematisk förändring i organisationen. Den riktar sig främst till dig som är skolledare och har ansvar för att på ett eller annat sätt leda skolutveckling i enlighet med förändrade styrdokument och digitaliseringsstrategin.

Organisera för en digital skola handlar om rektors unika möjlighet att genom strategi, systematik och stort engagemang driva utvecklingen mot ett digitalt förhållningssätt som präglar hela skolan …

Boktips: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola

Av Martin Lackeus Länk till Bokus

Tänk dig läraren som en av de främsta producenterna av utbildningsforskning. Det är en tilltalande tanke. Men forskning är svårt, och de metoder som finns att tillgå är många gånger väldigt komplicerade och därmed besvärliga att tillämpa. I andra fall är metoderna så förenklade att det är tveksamt om resultatet kan kallas forskning.

För att överbrygga utmaningar med lärares egna vetenskapande har forskare på Chalmers tagit fram en konkret metod – värdeskapande vetenskapande – som beskrivs i den här boken. Metoden är anpassad för att kunna användas av lärare inom ramen för skolors och förskolors kollegiala utvecklingsarbete, utan extern forskares hjälp. Kvaliteten i tillvägagångssätten, inte minst i det viktiga analysarbetet, erhålls i stället via väl beskrivna procedurer, formulär och andra former av underlag. Dessutom förklarar författaren, på ett tillgängligt sätt, det vetenskapliga arbetets grund och begrepp samt ger en översikt över olika metoder.

Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av Stödmaterial elevhälsa, 2021-01-20 – Specialpedagogiska skolmyndigheten

https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/importerade/utveckla-skolans-elevhalsoarbete-med-hjalp-av-stodmaterial-elevhalsa2/?fbclid=IwAR04tgUz1N5iw1b_UtWbo3vbf7NThQoj-ldCyYoocBTtjNMtXHYUc6QKS-E

Så kan ni använda Stödmaterial elevhälsa för att utveckla skolans elevhälsoarbete och ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Vi pratar om rapporten om språkfrämjande arbete i förskolan.mp4 – Göteborgs Stad

https://play.goteborg.se/vi-pratar-om-rapporten-om

Göteborgs stads förskoleförvaltning har publicerat en rapport om språkfrämjande insatser i förskola.
Den är skriven av Agneta Phil och Annika Hellberg. I analysen framträder viktiga aspekter som har betydelse för vilket faktiskt stöd varje barn får utifrån sina förutsättningar och behov:
Ledarskapet har stor betydelse för språkfrämjande insatser.
Strukturella förutsättningar, så som tid och resurser, är viktiga att avsätta.
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett viktigt stöd i att utveckla förskolans utbildning och undervisning.
Barns perspektiv, delaktighet och lärande är en viktig utgångspunkt i undervisningen.
Föräldrars perspektiv och delaktighet är betydelsefullt för barns språkutveckling.
Flerspråkighet är en viktig aspekt för språkfrämjande insatsers effekter.
Det behövs kompetensutveckling om språkfrämjande undervisning för yngsta barnen i förskolan.

I filmen berättar de om rekommendationer utifrån dessa kunskaper:
Vi pratar om rapporten om språkfrämjande arbete i förskolan.mp4 – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Hela rapporten finns att laddas ner:
Rapport om språkfrämjande insatser – Göteborgs Stad (goteborg.se)

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/forvaltningar/forskoleforvaltningen/rapport-om-sprakframjande-insatser?uri=gbglnk%3A202012188931712

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång